Dr-Love.jpg

“Dr. Love”, Katarina Rose (2018, London)